24 Nis 2011

BABA NUSRAT (ZİLE-ŞEYH NUSRET KÖYÜ ŞEYHİ HAKKINDA )

(ZİLE-ŞEYH NUSRET KÖYÜ,TÜRBESİ)

(BABA NUSRAT Diye Anılır)

Harzem Devleti umarasındanHamza Beyin oğludur.Hamza Bey Harzem Devletinin Cengiz Hanın istilasına uğraması üzerine oğlu ile birlikte Erzincana hicret etmiştir. Hamza bey oğlunu Erzincanda evlendirmiş, bu evlilikten Fatıma isminde bir kızı olmuştur. şeyh Nusreddin Hazretleri kızı fatımayı Erzincan alimlerinden şeyh Sracuddin efendi ile evlendirmiş bu evlilikten Ümmügülsüm adıda bir kızı , Acepşir adında bir oğlu olmuştur. Bu ismi torununa Şeyh Nusreddin Efendi koymuştur.
Harzemli bir türk alimi olan Şeyh Nusreddin Hazretleri, damadı ve torunları ile birlikte evvela Tokata , bir müddet sonra Kazovanın Cebeli ebyaz denilen dağda kalmışlardır. Zile'lilerin ısrarlı daveti üzerine o zaman Aksaray denilen bugünki kendi adıyla anılan ŞEYHNUSREDDİN Köyüne yerleşmişlerdir. Bu köyde bir medrese , bir zaviye yaptırmış vefatına kadar ilim ve irfan neşri ile meşgül olmuş değerli alimler yetiştirmiş, bütün memleket ve havalisi ilminden irfanından istifade etmiştir. Kendisi memleketimizin ilim ve irfan hayatında ön sırada gelen büyük alimlerindendir. bu cümleden olarak şimdiki Karaşeyh köyünde ziyaret edilen Şeyh Yakup hazretleri ile Şıheylik köyünde türbesi bulunan Veli Mehmet Efendi bu zatın halifelerindendir.
Tahminen hicri 630 yılında Zileye gelen Şeyh Nusreddin efendi hazretleri torunu Ümmügülsüm hanımı Zile merkezinde Şeyh Etem Çelebi Camii içerisinde türbede medfum bulunan ve Beyazıdu Bestami torunlarından olan Musnuddın Halil efendi ile evlendirilmiştir. Bu evlilikten meşhur alim Şeyh Etem Çelebi dünyaya gelmiştir. Bundan sonra çok yaşamamış vefet etmiştir. Köy içerisindeki türbesine defnedilmiştir.
Türbe içerisinde yatanlar. 1,Şeyh Nusreddin Hazretleri. 2,ailesi (Abdulhannan kızı). 3, Kayınbiraderi Abdulcabbar.
Türbe dışında babası Hamza Beyin kabri vardır. hicri 650 yılında vefat etmiştir.
Baba tarafından nesebi esabtan Hasan Geylani isminde bir sehabiye dayanır. ana tarafından İmamı Hüseyin efendimize ulaşır. Bu suretle ana tarafından evledı Resuldur. Tarikat silsilesi 13. silsilede Şeyh Cüneydi Bağdadi. Sırrı Sakatı, Mağruf kerfi, Davud tabi, Habibi acemi, Hasan basri, İmamı Ali vasıtaları ile Peygamberimize(s.a.) ulaşır.
Allah kendilerinden razı olsun.
BİR HATIRA : Sivas valisi Hacı İzzettin Paşa Zileye gelir Hacı İsmail dedeyi ziyaret eder. sonra yaya olarak Şeyh Nusreddin hazretlerini ziyarete gider. Köyden misafir olması için Şeyh Hacı İbrahim efendi ısrar eder. Paşa eğer kalırsam sabaha kadar oturmak icabeder benise ihtiyarım,mazur görün diyerek ayrılır.


Merhum Müftü Arif KILIÇ'ın
notlarından tespit edilmiştir.
Osman Karadavut (emekli vaiz)

Hiç yorum yok: